ОБЩИ УСЛОВИЯ

Заявки за пране на килими се приемат на телефон 02/99 505 99 и 0879/ 801 666 или на място в офиса на Carpet.BG

Ако желаете да прочетете всички условия за да направите резервация за пране на килими прочетете цялата статия.

Общи условия за ползване на услугите на Carpet.bg

За целите на тези Общи условия, слeдва да се имат предвид използването в договора на следните понятия:
ИЗПЪЛНИТЕЛ – Cerpet.bg, лицето което извършва услугата
ПОЛЗВАТЕЛ / КЛИЕНТ – всяко дееспособно лице, което направи поръчка за услуга
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА – това са настоящите Общи условия, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема и се съгласява да спазва, влизащи в сила при заявяване на поръчката;
УСЛУГА/И –, пране на килими,  взимане и връщане от адрес, като и всяка друга дейност подробно описана  УЕБ САЙТ: www.carpet.bg

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование: Йонита 95 ООД, ЕИК 130573882;
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. инж. Георги Белов 2
Данни за кореспонденция: office@carpet.bg,infocarpetbg@gmail.com, тел. 029950599, 0879801666

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предоставя услугите и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в настоящите общи условия и в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

1.2 ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договори за услуги, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в уеб сайта на адрес www.carpet.bg, в наш офис или чрез друго средство за комуникация от разстояние (телефон, имейл).

1.3 По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, поръчани от КЛИЕНТА.

1.4 ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените услуги съгласно условията, посочени в УЕБ САЙТА и настоящите общи условия. Възнаграждението се формира въз основа на ценовата листа, обявена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в УЕБ САЙТА в раздел „ цени“.

1.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите в сроковете и при условията, определени от него на УЕБ САЙТА и съгласно настоящите Общи условия.

1.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, настоящите общи условия, структурата или съдържанието в УЕБ САЙТА. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им.

 1. ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА

2.1 ПОЛЗВАТЕЛЯТ прави заявка за взимане на артикули за почистване от адрес на официално обявените на уеб сайта телефони за поръчки

2.2 Страните приемат, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършвайки своята заявка, се съгласява настоящите Общи условия и Политиката за поверителност. 

2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема направената поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като я потвърждава за изпълнение. 

 1. ОТСРОЧВАНЕ/АНУЛИРАНЕ

3.1 В случай на невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни направената заявка, същият уведомява до 72 часа, ПОЛЗВАТЕЛЯ и анулира направената поръчка.

3.2 При забавяне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при поръчки за вземане от адрес, поради независещи от него причини, той уведомява по удобен за него начин, ПОЛЗВАТЕЛЯ за настъпилата ситуация и уговорят удобно за двете страни време за посещение на адреса.

3.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да анулира поръчка или нейна част, като уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ затова в следните случаи:
- един или повече артикули са повредени;
- няма информация за състава и инструкции за почистване на артикула;
- артикулът не е включен в списъка с услуги, които се предлагат;
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предлага заявената услуга;

 3.4 След взимането на артикулите от поръчката от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, се приема, че вече е започнало извършване на услугите по договора и нейното заплащане се дължи в пълен размер.  В случай на отсрочване или анулиране на поръчката действат правилата съгласно българското законодателство.

 1. ДОСТАВКА НА ВЕЧЕ ИЗВЪРШЕНАТА ПОРЪЧКА НА АДРЕС

4.4 След потвърждаване на поръчката  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посещава адреса, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в уговореното с него време, съответстващо на официалното работно време

4.5 В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира по имейл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, че желае артикулите му да бъдат приети от трето лице(например съсед)  на същия адрес, от където са взети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доставката се извършва съгласно указанията, като отговорността е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ и възможността за рекламация отпада.

4.6 Срокът за извършване на поръчката и връщането е до 7(седем) работни дни от приемането й. При официални празнични и почивни дни  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с удължени срокове, за което ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще бъде информиран при потвърждаване на поръчката.

4.7 В случаите, в които ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осигури възможност за приемане на доставката и не потърси артикулите си в срок до 30 (тридесет) дни след уговорената дата на връщане, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с артикулите и/или да им начислява такса за съхранение в размер на 1.00лв. на ден

4.8 Служителите на Carpet.BG нямат право да влизат в домовете на клиентите, както и да извършват други дейности несвързани с взимането и транспортирането на килими. 

 1. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

5.1 Цените на услугите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, са описани в УЕБ САЙТА – www.carpet.bg, в раздел „цени“

5.2 Всички цени на УСЛУГИТЕ, посочени в УЕБ САЙТА са в български лева и включват ДДС

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изменя цените на услугите по всяко време, като за всяка поръчка са валидни тези в момента на извършване на заявката

5.4 Когато заявката се прави по телефон или по имейл плащането се извършва след изпълнение на услугата и в момента на връщането на артикула на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

5.5 Начинът на плащане е в брой или с карта , или с нареждане по банков път , в български лева.  

5.6 При неплащане на услугите от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи артикулите от поръчката до пълното заплащане на задължението.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПОРЪЧКАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1 За всеки артикул, който се предава за почистване от КЛИЕНТА, страните приемат, че е вече употребяван, а не е нов, без значение дали е използван преди това.

6.2 Килимите Ви се приемат от служителите на Carpet.BG предварително почистени (с прахосмукачка) и навити на руло.

6.3 Всяка обособена вещ, която се дава за почистване от КЛИЕНТА се приема за отделна бройка.

6.4 Почистването става съобразно указанията изписани върху етикета на изделието. Ако изделието е с нарушена цялост,  захабено, избеляло или със запечатано петно, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност, тъй като вината за това е на производителя и експлоатацията му.

6.5 За получаване на килимите/изделията от КЛИЕНТА е необходимо същият да  носи бележка за получаване, а в случай на изгубване на бележката, личен документ за самоличност на КЛИЕНТА, за да се удостоверят неговите права върху вещите и изделията. Страните приемат, че приносителят на бележката има право да получи изделието оставен за почистване, без значение дали това е КЛИЕНТЪТ.

 1. ОТГОВОРНОСТ

7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подбира най-подходящия метод за почистване и пране на текстилните изделия и извършва всички необходими процедури по почистване, като следва указанията на етикета на всеки артикул. При липса на етикет, указващ начина на третиране на материята, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, или може да откаже поръчката.

7.2 В случай, че артикул е подложен на висок риск от повреда (оцветяване, увреждане на щампи, бродерии, украсителни предмети и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

7.3 В случай на загуба или повреда на артикул поради небрежност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, то той дължи на ПОЛЗВАТЕЛЯ справедливо обезщетение, което се определя на базата на възрастта и степента на износване на артикула. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска документ за закупуване за определяне на компенсацията, като допълнително се вземе предвид и степента на износване. При липсата на такъв документ двете страни се договорят за справедливо разрешаване на обезщетението

7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди на вещта в следните случаи:
- при липса на етикет с указания за състава и начина на почистване
- при  наличие на стари и окислени петна, както и такива, които са третирани по какъвто и да е начин преди това от КЛИЕНТА. Същите ще се приемат като увредени и са в отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
- при наличие на разнотоние, трансфериране или неустойчивост на цветовете, когато това се е получило от некачествено багрене на текстила от производителя;
- при наличие на петна с неясен произход, за които няма данни или указания за обработка от производителя
- при наличие на петна от кръв, ако артикула да се предаде  след като са изминали повече 24 часа от попадането на кръвта

 1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НИ КЛИЕНТЪТ, СЛЕДВА ДА ИМА ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

- Всички поръчки, които се приемат по описаният по-горе начин се маркират с етикет, който се закрепва с телбод. Фирмата не носи отговорност и не приема рекламация за поставените телчетата от телбода и когато същите се премахват от КЛИЕНТА след получаване на артикула;
 - Вълнени килими се приемат без гаранция, тъй като багрилата за цветовете на вълната са много нетрайни (разливат се цветовете ) и много лесно тези артикули се обезцветяват. Вълнените влакна при контакт с вода почти винаги се свиват или деформират.
- Килимите се приемат от входната врата в навито на руло в състояние подходящо за транспортиране. Ако служител се наложи да взема килима от жилищен блок без асансьор, след третият етаж се таксува според тарифата посочена в УЕБ САЙТА в раздел „цени“.
- Килимите, които имат непълна или неправилна информация на етикета от производителя , ще бъдат изпирани в съответствие със стандартните процедури. Въпреки че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще положи всички усилия, той не носи отговорност за резултата получен от прилагането на стандартни процедури за пране на килими.
- Срока за изпълнение на услугата пране на килими е до 7 дни от предаването им.
- Фирмата си запазва правото за увеличение на срока в зависимост от натовареността и не носи отговорност при закъснение до 14 дни, при възникнали неизбежни технологични проблеми и такива от спецификата на артикула който се обработва.
- Фирмата не носи отговорност за свиване или за деформиране на килими.
- Въпреки, че се полагат всички усилия за премахване на петна, не може да се гарантира пълно премахване на петната, особено петна, които са били вградени във влакната на килима в резултат на предишни изпирания, стари петна / изгаряния /  и т. н. които не могат да бъдат напълно почистени. След изпиране са възможни незначителни промени в цвета на килимите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за лош резултат от почистването, ако това е резултат от значително износване, остаряване или оцветяване на влакната на килима преди извършване на обработката.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за миризми, които се появяват по време и / или след почистване, когато това се причинява от фактори като съхранение на килима на влажно място, миризми от животни, или неправилно съхранение на килима  предаден му за почистване.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за скъсвания по килимите след изпиране, дължащи се на овехтяване на артикула, протриване или издърпан кант в резултат от старението на материята. Не носи отговорност и за отлепване на гумени повърхности по килима, ронене на подлепващата повърхност и др., дължащо се отново на стареене на тъканта  покритието. Всяко такова покритие се счита за остаряло, когато е изминала повече от една  година от производството на артикула
- При установени повреди по артикула след приемането му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява КЛИЕНТА и обработва артикулите му след даване на неговото изрично съгласие.
- Доставките на всички почистени артикули, в това число и килими се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на същия адрес, от който са били предадени преди това от КЛИЕНТА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за почистване.
- Всички артикули, които имат фиксирани и стари петна както и тези които са стояли много време, мухлясали, проядени от молци, стояли много на слънце или влага, или които нямат етикет за обработка се приемат без гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Въпреки предварителна професионална, проверка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, причинени от неясен състав на материала или заради скрити дефекти, като например липсата на устойчивост на плат или конци, недостатъчна устойчивост на бои и щампи, и др. или в резултат на неправилно етикетиране от производителя за обработката на текстила. Отговорността се изключва за промени в размерите или цветовите нюанси на тъкани в рамките на стандартния диапазон на допустимите отклонения.

 1. РЕКЛАМАЦИЯ

9.1 В случай на забележки за изпълнението на услугите по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ  може да  предяви рекламация до 14 дни от получаване на артикула.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратки срокове се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ за разрешаване на претенцията. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за компенсация при рекламация е в размер на не повече от 10(десет) пъти от стойността на услугата за почистването на вещта.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

10.1ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за услуга по следните начини: при извършването на поръчка на официално обявените телефони на УЕБ САЙТА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. За поръчките важат настоящите Общи условия, като преди заявката ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява с тях и ги приема за сключен договор между страните

 1. ДОГОВОРЪТ СЕ СКЛЮЧВА НА БЪЛГАРСИ ЕЗИК

11.1 Договорът между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ПОЛЗВАТЕЛЯ, след приемането на поръчката са настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.carpet.bg.

11.2 Страна по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при поръчката.

11.3 Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ и приемането й от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. ФОРСМАЖОР

12.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за невъзможността, забавянето или неизпълнението на задълженията си по настоящите Общи условия, когато това е причинено от събития извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

12.2 Събития извън контрол означават: всяко действие или събитие като бедствие или непреодолима сила, включително, но не само стачки, блокади или други индустриални действия от трети лица, граждански размирици, бунт и инвазия. Също така терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е декларирана или не) или заплаха или подготовка за война, военна операция, пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, епидемия или друго природно бедствие и разрушаване, повреждане или нереализиране на обществената инфраструктура и др. подобни.

12.3 При възникване на форсмажорно събитие извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , което засяга изпълнението на задълженията му съгласно настоящите условия, същият ще  уведоми КЛИЕНТИТЕ си възможно най-бързо на УЕБ САЙТА си.

12.4 При форсмажор се удължава срокът за изпълнение на задълженията по договора за услуга на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното приключване на събитието.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

13.2 Предоставените от КЛИЕНТА лични данни се използват с цел за изпълнение на услугата и обработка на  плащането.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  няма да предоставя  лични данни на КЛИЕНТА на трети лица, без  неговото изрично съгласие, освен когато това касае изпълнението на законови нормативни актове.

13.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес: www.carpet.bg

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

14.1 Настоящите Oбщи условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, без предварително уведомление на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УЕБ САЙТА.

14.2 Допълненията и промените в Общите условия влизат в сила от посочената дата, като за вече потвърдени поръчки се прилагат Общите условия, действащи към момента на потвърждението.

14.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува тези общи условия на адрес www.carpet.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите Oбщи условия и договора между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се прекратяват в следните случаи:

- изпълнението на поръчката и връщане на артикулите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
- по взаимно съгласие на страните;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- в случай на отказ на една от страните от поръчката в указаните срокове;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно Закона за защита на потребителите;
- в случай на предоставени неверни или непълни данни от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 1. ДРУГИ УСЛОВИ

16.1 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

16.2 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат законите на Република България.

16.3 Страните на основание чл.117, ал. 2 от ГПК се споразумяват, че Всички спорове, породени от настоящия договор, имащи връзка с него или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение, прекратяване, разваляне, неизпълнение и заплащане на цени и неустойки ще бъдат разрешавани по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен път пред Районен съд София, съответно пред Окръжен съд София в зависимост от родовата им компетентност.

call